Ugrás a tartalomra

Májusban óvodai beiratkozás

minap.hu
Utoljára módosítva
2023. március 20. hétfő 15:40
A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI) székhely-óvodájába és tagóvodáiba május 9-én, 10-én és 11-én, reggel 8 órától délután 17:30-ig lesz lehetőség beíratni az óvodáskorú gyereket - tájékoztatta lapunkat a fenntartó miskolci önkormányzat sajtóosztálya hétfőn.
Fotó: Juhász Ákos

Azt írták, hogy ekkor kell beíratni azokat a gyermekeket, akik idén augusztus 31-éig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. De az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvétel, illetve átvétel jelentkezés alapján történik.

A közlemény kitér arra, hogy a szülő - gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel - szabadon választhat óvodát.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egbyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (Az egyes óvodák körzethatárait az óvodák kapuin elhelyezett hirdetményben, valamint Miskolc város honlapján, a www.miskolc.hu oldalon közlik.)

Beiratkozáskor a szülőnek magával kell vinnie a gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá az óvodai jelentkezési lapot.

Miskolcon három óvodát jelölhetnek meg a szülők, ez egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes, nem körzetes vagy munkahelyhez közeli intézmény.

Arról, hogy melyik intézménybe vették fel a gyermeket, legkésőbb június 19-éig tájékoztatják a szülőket.

Sajátos nevelési igényű gyerekek beiratkozása

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga van ahhoz, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön, már attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára integrált óvodai nevelés a MIÓVI székhely-óvodájában és valamennyi tagóvodájában az alapító okirat szerint folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

Óvodai nevelés nemzetiségi nyelven

Nemzetiségi óvodai nevelés a MIÓVI bükkszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Tagóvodájában vehető igénybe.

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti, a vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala adhat felmentést a gyermek óvodai foglalkozáson való részvétele alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama 50 nap.

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelemét a tárgyév április 15. napjáig nyújthatja be a vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, 3 éves kort betöltött, valamint a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betöltő gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

A jogorvoslati eljárás szabályai

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat az óvodavezetőnél.

Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

A szülő a fenntartónak (jegyzőnek) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!