Ugrás a tartalomra

Jelen dokumentum tartalmazza a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (továbbiakban: „Mikom") által üzemeltetett www.minap.hu internetes honlapon (a továbbiakban Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének, az igénybevevő (továbbiakban: „Felhasználó”) általi használatra vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető további tájékoztatások nyújtják.

A Mikom adatai:
 • Név: A Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.
 • Székhely: 3525 Miskolc, Kis Hunyad u. 9.
 • E-mail: info@mikom.hu
 • Telefonszám: +36 46/501-420
 • Bejegyző cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 05-09-015911
 • Adószám: 18423121-2-05
 • Adatkezelési nyilvántartási szám:

A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja jelen Felhasználási Feltételeket és Adatvédelmi Irányelveket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója, előfizetője a Honlap egyik szolgáltatásának sem.

I. Felhasználási feltételek

A szolgáltatást a Mikom nyújtja, mellyel kapcsolatban a Felhasználó megérti és elfogadja az alábbiakat:

a Honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá, a Honlap egyes szolgáltatásainak igénybe vétele regisztrációhoz kötött, melynek során Felhasználó köteles megadni személyes adatait (név, e-mail cím, felhasználói név, jelszó); az adatok szolgáltatása önkéntes. A személyes adatok kezeléséről részletesen a jelen dokumentum VI. pontjában olvashat részletesen.

A Mikom fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználót, aki bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaél.

A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Mikom vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Amint a Mikom ténylegesen tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, a Mikom jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

A Mikom fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely Felhasználó felé megtagadja.

Regisztráció

Abban az esetben, ha a Felhasználó regisztrálni kíván a www.minap.hu oldalon, a kezdő oldal jobb felső sarkában található „Regisztrálok” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (továbbiakban regisztrációs felület) teheti ezt meg.

A regisztrációs felületen megjelenő adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A regisztráció során megadott adatokat a rendszer elmenti és a legközelebbi látogatás alkalmával a Felhasználónak már csak be kell jelentkeznie saját felhasználói fiókjába.

A regisztráció során a következő adatok megadása kötelező:

 • Megjelenő név (ez a név jelenik meg az oldalakon)
 • Bejelentkező név (ezt a nevet használod a bejelentkezéshez)
 • Valódi név
 • E-mail
 • Jelszó
 • Jelszó megerősítése

Amennyiben a Felhasználó valós adatainak megfelelően kitöltötte a regisztrációs adatlapot, a „Regisztráció” gombra kattintással véglegesítheti regisztrációját. A regisztrációhoz e-mail megerősítés nem szükséges.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a X@Y e-mail címre küldött kérelemmel. továbbá a „Fiókom” menüponton belül a „Regisztráció törlése” gombra történő kattintással. Az e-mail megérkezését követően a Mikom haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Ha a Felhasználó már korábban regisztrált, akkor a főoldalon található „Bejelentkezés” gombra kattintva bejelentkezhet felhasználói fiókjába.

II. Tartalommal és Honlappal összefüggő szerzői jogokra vonatkozó általános szabályok

A Mikom által közzétett minden médiatartalom, így különösen a Honlapon elérhető tartalom, Mikom szellemi alkotásának minősül, és szerzői jogvédelem alatt áll. Kivételt képeznek ez alól, azok a tartalmak, amelyek más tartalomszolgáltató szellemi alkotásának minősülnek, és melyek minden esetben egyértelműen ilyen megjelöléssel vannak ellátva a Mikom által.

A médiatartalom bármely részének felhasználásával – így különösen másolásával, közzétételével, nyilvánossághoz közvetítésével és terjesztésével - kapcsolatos minden jog a Mikom-ot illeti. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. (továbbiakban Szjt.) törvényben meghatározott szabad felhasználás (a személyes és nem kereskedelmi) eseteit kivéve, tilos a médiatartalom egészének vagy részének (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, stb.) bármely formában történő felhasználása, így különösen a médiatartalom tárolása, feldolgozása, nyilvánossághoz közvetítése és értékesítése a Mikom írásos hozzájárulása nélkül.

A Mikom az Szjt. 36. § (2) bekezdésének értelmében megtiltja az általa közzétett, a napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai témákról megjelentetett cikkeknek vagy e témákról sugárzott műveknek az előzetes engedély nélküli, sajtóban történő szabad többszörözését, nyilvánossághoz közvetítését, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt is.

Amennyiben a Felhasználó médiatartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

A fent meghatározott Felhasználási Feltételektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi (büntető-és polgári jogi) következményeket von maga után, továbbá minden egyéb, a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Mikom előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A Felhasználó megérti és hozzájárul ahhoz, hogy a Mikom minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

A Felhasználó továbbá megérti és hozzájárul ahhoz, hogy a Mikom minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdon jogát vagy a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Mikom minden értesítés nélkül törölheti a Felhasználót.

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Mikom a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett. A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Mikom előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Mikom fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.minap.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Mikom adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Mikom külön engedélyt nem ad.

Külön megállapodás nélkül tilos a Mikom által rendelkezésre bocsátott keresőmotorok megkerülésével a Mikom adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

III. Szavatosság kizárása

A Mikom és annak társvállalatai, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Mikom kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Mikom nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Mikom által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Felhasználó köteles a Mikom-ot haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról.

IV. Moderálási alapelveink

Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Honlapon elhelyez, ideértve elsődlegesen, de nem kizárólagosan a fényképeket, videókat, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket - és bármely tartalom következményeit is. A Mikom ezen tartalmakért, azok közzétételéért felelősséget nem vállal.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Mikom jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Mikom jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A Mikom, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Az Üzemelétető a következő alapelvek szerint moderálja fórumait, illetve az általa közzétett cikkekhez tartozó hozzászólásokat:

 • A Mikom korlátlan felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal.
 • Mikom fenntartja a jogot a személyhez fűződő és kisebbségi jogokat, az alkotmányos alapelveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólások törlésére, amint azok bármely módon a tudomásunkra jutnak.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Mikom-nak info@mikom.hu e-mail címen. Ha a Mikom jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. A Mikom kifejezetten tiltja, hogy a Honlap tartalmának felhasználásával Felhasználó üzletszerzésre irányuló tevékenységet végezzen, ide értve a Honlapon elérhető tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését és Felhasználó szolgáltatásaiba történő forrás megjelölés nélküli beépítését is.

A Mikom fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen Felhasználási Feltételek megszegése, vagy annak gyanúja esetén Felhasználót a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárja.

V. Kártalanítás, kártérítés

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Mikom kizárja.

A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Mikom felelősséget nem vállal.

A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Mikom befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Mikom törli vagy módosítja.

A Honlapon, Felhasználó által elhelyezett hozzászólásokkal valamint a Honlapon Mikom által megjelenített ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Mikom minden felelősséget kizár. A Mikom fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

A Felhasználó a Honlap szolgáltatásainak igénybevételével beleegyezik és elfogadja, hogy köteles megtéríteni a Mikom részére, a harmadik személyek részéről felmerülő minden olyan igényt, függetlenül annak természetétől, amely a Felhasználó Honlap használatával függ össze vagy abból ered. Ezekben az esetekben a Mikom írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Mikom jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Mikom ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Jelen dokumentum letölthető:

Jelen dokumentum hatályba lépésének ideje: